Rromane komune ani Lumija ko avdusitno vahti


Rromane komune ani Lumija  ko avdusitno vahti

Kana ka gndina maj sukare amare Roma but gele anglale ko sa  , numa si panda jekh baro problemi so dukala amen em ka dukhal but bersa anglale kote nasti te cidele taro avdie dzi tajsa sar so vakherena o pure  , but si zala manusa so muken pumare caven ani sikavni te sikljon soske panda si hirearhija ano kher da amare cija si romese a  na te dzal ki sikavnoi trubul te siklol te sulavel te arakhel maksumija  em panda but bukja so ka trunul te cidelpes tari godi .


Sarine dzanaja sar si avdusitni situacija amare Romengiri but si maj lache taro aglo vahti kote sine o situacije but bilachipe  , numa  mashkari amende nasti te aljova amen but sukare i kana kheres lafi lencar da nane sukare te na muke te dzal  te dzal ani sikavni so ovola sar jekhto lafo ka vakheri tuke ‘’Tu ka dema godi sar te bajrarav  me caven’’ odova si but bilachiba so vakherena , khana ka dikhen e na-romengere caven sar dzana ani sikavni em tajsa si baro manush a amaro cavo ka kherel buti naj mizerno so koni ni kamel te kherel buti .
Odoleske trubul so maj but amare cave te dzan ani sikavni te siklon so kamen te oven khana ka bajron , sar jekhto trubul  te kherelpes e dadeja thaj e dijaja buti,  but si bitno te oven  o cave educirime em te sikaven da ola da saj te oven kanci , odova trubul te kuvel ki godi lenge em javer te  na mangel maj but e murshe a cija te civel la potele , na nane odova agjare trubul te maksumen te mange sar jekh em te cide tari godi ti caj tani javereske na tli caj si ojda  .

Ko sa o puvja kote so dzivdinena o roma saj te bicaven pumare caven ani sikavni, ola si jekh sar okola na-roma  cave so dzana ani sikavni .Dzanav dza si but diskriminacija ani lumija , numa kana vov ka dikhel da kheres buti thaj te caven mukesa ani sikavni lengere cavencar na cideja tut tari komuna em .
Tu saj ikeres ti kultura em sa te tradicionalne adetija odova nane bilacho , tu saj te sikave e na-romenge tli kultura em tradicija da istut tuda sar leste so isile sa.
“O cachipa ko avdisutni vahti si odova muk te caven ani sikavni te dzal angale thaj mukle vov so kamel te ovol khana ka bajrol”

Elez Bislim
Limijakhere Rroma
www.worldrroma.org