AVAJA- Avdive doniringa o ambolantno tomofili ko vasta tar i poliklinika Cair..Sar so sine havlardo avdisaske 25.11.2022 bers,i inicijativa AVAJA doniringa o ambolantno tomofili bash i poliklinika Cair sa mangipnaja ola te vastalinen oleja, numa te ovel ko ikhloviphe hem e dizutnenge tar i komuna Suto Orizari.Sar so vakerna o phanlo lafi bash o hospitalesko kombi ka ovel ko servis na salde e dizutnenge taro Suto Orizari, numa hem ka rotirinel ko komune Butel thaj Cair, Phanle e anibaja sar donacija o kombi hospitalesko thaj bas dejbe avgo saslaribnaskoro dumo e doniribnaske phanlo lafi sine kerdo vakti tar o 2021 bers.

Link:https://romapress.mk/featured/avaja-avdive-doniringa-o-ambolantno-tomofili-ko-vasta-tar-i-poliklinika-cair/?fbclid=IwAR2Zw1ZOSvt5trsa5sXslv35w_p60Hkb-VsoIK4Ypjcjb9LHT9QDw6CN9Og