MACEDONIA, KUMANOVO  / МАКЕДОНИЈА , КУМАНОВО


Kumanovo, July 13, 2012 - Kumanovo Bajram Bajramovski (30) is the first member of the Roma ethnic community of this municipality who recently masters of Skopje University "St. Cyril and Methodius" in Skopje.Bajramovski graduated from the Faculty of Education, then continuing education at the Institute for Social and Policy on "Reason for the change of social transfers ostavreni through the Centre for Social Affairs Kumanovo".

- While studying I got a scholarship from Roma Verzitas and during the Masters stage of the Roma Education Fund of Budimpeshta.Ovie scholarships helped me all the way to doobrazuvam said Bajramovski that prakitchno acquires experience through volunteering at the Centre for Social Affairs Kumanovo, but and nongovernmental organizations.

He appealed to Roma students to follow his example and that with the help of grants from government and nongovernmental institutions can overcome the associated costs for the acquisition of higher education. Young Kumanovo hopes his school will be able to find an appropriate place in the labor market.


Куманово, 13 јули 2012  - Кумановецот Бајрам Бајрамовски (30) е првиот припадник на ромската етничка заедница од оваа општина кој неодамна магистрираше на Унивезритетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

Бајрамовски дипломирал на Педагошкиот факултет, а потоа го продолжува образованието на Институтот за социјална работа и политика на тема „Причина за промена на социјалните трансфери оставрени преку Центарот за социјални работи Куманово“.

- Додека студирав добив стипендија од Рома Верзитас, а за време на магистерскиот стадиум од Ромски Едукативен фонд од Будимпешта.Овие стипендии ми помогнаа докрај да се дообразувам, вели Бајрамовски,кој пракитчно се стекнува со искуство преку волонтирање во Центарот за социјални работи Куманово, но и во невладините организации.

Тој апелираше до ромските ученици да го следат неговиот пример и дека со помош на стипендии од државни и невладини институции може да се надминат потребните трошоци за стекнување на високо образовние. Младиот кумановец се надева дека со неговото образование ќе успее да најде соодветно место на пазарот на трудот.